Sunday, December 2, 2012

Bakit ko Tinututulan pa rin ang RH Bill?


Ni Ansel Beluso
Sa mga linggong nagdaan at sa mga nalalabing araw ng sesyon ng Mababa at Mataas na Kapulungan ng Ikalabing-Limang Kongreso, painit nang painit ang debate tungkol sa sinasabing bagong bersiyon ng RH Bill.
Nabasa ko ang lahat ng bersiyon ng RH Bill, lalo na itong pinakahuli. Ipinahahayag ko na hindi ko lang patuloy na tinututulan ang panukalang batas na i
to kungdi lalo pang lumalim, lumawak at naging marubdob ang aking pagtutol dito.

Muli, narito ang mga dahilan ng aking pagtutol na hindi naman natugunan o napabulaanan ng bagong bersiyon – dahil hindi lang basta mga probisyon ang katutul-tutol sa RH Bill kungdi ang pinakadiwa at intensiyon nito.
Una, ako ay sumasampalataya sa kabanalan ng buhay, na siyang pinakasagradong biyaya ng Diyos. Ako ay nananalig na ang buhay ay nagsisimula sa akto ng pagtatagpo ng punlay ng ama at ng itlog ng ina. Ako ay naniniwalang anumang paraan na humahadlang at sumisira sa pagpapatuloy ng likas na daloy ng buhay mula sa puntong iyon ay labag sa kalooban ng Diyos.
Pangalawa, ako ay tutol sa abortion. Bagama’t ang salitang “abortion” ay hindi matatagpuan sa alinmang pahina ng House Bill No. 4244, marami sa mga contraceptive methods na isinusulong at popondohan nito ay mayroong abortifacient potential, may kakayahang magbunga ng tinatawag na chemical abortion. Ang chemical abortion ay abortion.
Pangatlo, naniniwala akong ang tinatawag na reproductive health education component ng RH Bill ay mapanganib para sa pamilya at sa kabataan na ayon sa Saligang Batas ng ating bansa ay tungkulin ng Estado na itaguyod, kalingain at pagyamanin.
Ang RH Bill ay mapanganib sa pamilya dahil pinahihina nito ang ugnayan ng magulang at anak; at pinanghihimasukan nito ang karapatan at obligasyon ng magulang bilang pangunahing guro at gabay ng mga anak sa usapin ng seksuwalidad.
Ito rin ay mapanganib sa kabataan dahil ituturo nitong isabuhay ng ating mga anak ang kalayaang magbubunga ng ibayong kapusukan at mga maling pagpapahalaga. Ito ay salungat sa aral ni Ama at ni Ina, kumakalaban sa tradisyon at kalinangan nating mga Filipino, at may malaking potensiyal na magdulot ng peligro sa kapakanan ng mga bagong sibol na Filipino.
Pang-apat, naniniwala akong hindi solusyon ang idudulot ng RH Bill kungdi karagdagan pang problema. Nakikita natin ang masamang bungang idinulot ng batas na ito sa mga kanluraning bansa – contraceptive mentality, secular lifestyle, godless ideology, etc. Ang batas na ito ay nagpapabago sa pananaw at pagpapahalaga ng lipunan sa lahat ng aspeto ng buhay na nauuwi sa kapahamakan ng tao sa pangkalahatan.
Panglima, hindi ako naniniwalang ang RH Bill ay pangkababaihan. Una, isang katotohanang marami sa mga contraceptive methods na sinasabing “safe” ay hindi “safe” dahil nagpapanipis ng matres, nagpaparupok sa obaryo, sumisira sa natural cycles ng katawan ng babae, at may potensiyal na magbunga ng sakit tulad ng iba’t ibang cancer. Pangalawa, walang contraceptive method na 100 percent safe. Ang mga kontraseptibong itinuturing na 99-percent safe ay naglalagay sa panganib sa 1 percent ng gumagamit nito. Samakatuwid, sa bawat isang milyong kababaihang gumagamit ng 99-percent safe contraceptive methods ay may sampung libong babaeng magkakaroon ng pinsala mula rito.
Pang-anim, hindi ako naniniwalang ang RH Bill ay pangmahirap. Ayon sa aking payak na pang-unawa, ang solusyon sa kahirapan ay hindi yung lipulin natin ang mga mahirap at hadlangan ang kanilang likas na kakayahang magparami. Sa halip, kasama sa mandato ng pamahalaan na mabigyan sila ng mga paraan upang makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng mga basic services na kailangan nila para magkaroon ng parehas na laban sa buhay, umunlad, yumaman at makapag-ambag din sa lalo pang ikasasagana ng bansa.
Pampito, kumakatig ako sa paninindigang ang pondong inilalaan para sa RH Bill na nagkakahalaga ng P37B ay higit na epektibo kung ilalagak para sa mga programang pangkabuhayan, pang-edukasyon, pangkalusugan, at iba pang mas kailangan ng taumbayan tulad ng pabahay at relokasyon ng mga informal settlers, solusyon sa baha at mga kagamitang kailangan para sa pagsansala sa pinsala ng kalamidad, pangmatagalang programa para sa kaunlaran ng Mindanao, sustenableng tugon sa problema ng communist insurgency na ipinaglalaban pa rin ng CPP-NPA, trabaho at hanapbuhay para hindi na kailangang mangibang-bayan ang mga Filipino na pumipinsala sa kapakanan ng pamilya, at marami pa.
Pangwalo, ang panukalang ito ay isang redundancy dahil marami sa mga probisyon nito ay nakapaloob na rin sa iba pang batas, partikular ang Magna Carta of Women. At ang mga programang nilalayong pondohan nito ay sapat na ring natutugunan ng mga umiiral nang programa ng DOH, DepEd, DSWD at iba pang kagawaran ng pamahalaan.
Pangsiyam, ayokong magsawalang-bahala at nakararamdam ako ng pangangailang kumilos sa harap ng banta sa katiwasayan at kaunlaran ng kinabukasan ng aking mga anak at apo. Hindi ko hahayaang dalhin sa tiyak na kapariwaraan ang buhay at bukas ng susunod na mga henerasyon ng mga Filipino.
Pangsampu, sumasampalataya ako sa Simbahang Romano Katoliko at Apostoliko; at kusa akong pumapailalim at nagpapasakop sa mga Obispo at kaparian na pinananaligan kong nag-aangkin ng dunong ng tao at pinagdadaluyan ng dunong ng Diyos. Naniniwala akong hindi katigasan ng ulo o bulag na pagtaguyod sa makaluma at sinaunang kaisipan ang nagbubunsod sa Simbahan para tutulan ang RH Bill; naniniwala akong ang panukalang ito ay labag sa kalooban ng Diyos kaya ito, ayon sa kunsensiya ko, ay imoral at makasalanan.
Panginoon, gabayan Mo ang Iyong bayan.
Source: CBCP for LIFE

Tuesday, September 4, 2012

BPI - Let's Make It Easy

Bank of the Philippine Islands (BPI) will really make it EASY.

I have been banking with BPI since college. And now as an OFW in Singapore, I still enjoy banking with them. Everything is really "very easy", except for the queues in their ATM machines back home. :)

I do most of my transactions online. To save on my remittance charges, I only remit once to my personal account and transfer funds online to my parents, my wife and to my sister's brother-in-law. And since you are remitting your money on your personal account, you can also save funds for yourself before sending them to your family.

How did I applied for my parent's ATM card from Singapore? I just emailed BPI and requested them to assist me. EASY!

You can pay your credit cards online and you can transfer funds also to third party institutions, like funding your COL account (for investing in stocks).

Though I have not yet tried paying third party bills from my account, I think it should be hassle-free also.

Aside from emailing them for your concerns (which gave me 100% satisfactory replies and assistance), BPI's Facebook page is also very helpful when you have questions on their products and services. What I LIKE MOST (the reason why I write this post) is their app called "BPI Bankers Online".  With the app, you can Ask, Talk and Connect with BPI financial advisers. I tried the service because I just don't want to spend expensive overseas call to get their help. After a few conversations with BPI in the app, a phonebanker called me and helped me on my concern , THE SAME DAY. I just gave my details they required from me. EASY! I just don't know if they usually call their customers abroad, or maybe depends also to the customer's concern.

With the services I enjoyed from BPI, I am planning to have additional products from them in the very near future. Maybe, I will start a conversation with them again by their app, "BPI Bankers Online". :)

You can also contact them at BPI Contact Us.

Thursday, August 16, 2012

Why I oppose the RH Bill...

Why RH BILL: if we have these existing laws to protect women and children that only lack implementation:

- People have ALWAYS the right to CHOOSE, refer to Article 3: Bill of Rights of the 1987 Constitution.
- RA 9710 - An Act Providing for the Magna Carta of Women
- PD 965 - A Decree requiring applicant for Marriage License to receive Instructions on Family Planning 
                  and Responsible Parenthood
- RA 8980 - An Act promulgating a Comprehensive Policy and a National System for early Childhood Care
                    and Development (ECCD), providing Funds therefore and for other purposes
- RA 9262 - An Act defining Violence Against Women and their Children, providing for protected measures 
                    for victims, prescribing penalties therefore and for other purposes
- RA 7877 - An Act Declaring Sexual Harassment Unlawful in the Employment, Education or Training 
                    Environment and for other purposes
- RA 9995 - An Act Defining and Penalizing the Crime of Photo and Video Voyeurism, prescribing penalties 
                    therefore and for other purposes
- RA 6615 - An Act requiring Government and Private Hospitals and Clinics to extend Medical Assistance 
                    in Emergency Cases
- RA 9502 - An Act providing for Cheaper and Quality Medicines, amending for the purpose RA 8293 or 
                    the Intellectual Property Code, RA 6675 or the Generics Act of 1988, and RA 5921 or the 
                    Pharmacy Law and for other purposes
- RA 7875 - An Act instituting a National Health Insurance Program for All Filipinos and Establishing the 
                    Philippine Health Insurance Corporation for the purpose 
- RA 8504 - Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998
- EO 452 of July 30, 2005 - Directing the Enrollment of 2.5Million Indigent Families pursuant to EO 276 S. 
                                            2004 and for other purposes

Also approved in the House, HB 4484 - An Act Providing for A Magna Carta of the Poor  and
     HB 6048 - An Act providing for Universal Health Care Services to all Filipinos, further amending for the 
     purpose RA 7875, otherwise known as the "National Health Insurance Act of 1995, as ammended

and, a lot more at Philippine Commission on Women website.

Our taxes may just go to the pockets of our dear corrupt politicos. What if, there will be ghost condoms, ghost health centers, ghost health care providers and a lot more of ghosts in some of the barangays, municipalities and cities? SOP's in government agencies have been very active for years. We have a lot of laws, but are with flaws and loopholes. Why not implement the existing laws first or amend those with loopholes?

Can we put into law the Freedom of Information Bill first? Can we create a "Corruption Prevention Act" first? Can we have the National ID System first? Maybe, we can protect our taxes from the CORRUPT if we have these!


-

Friday, June 8, 2012

Welcome, Jan Leonard (JL)

Our dear prince was born last 06 February 2012 in Doctors Hospital, Iloilo. There was a 6.9 magnitude eathquake that day. JL's birth shoke Iloilo with that quake. :) Here are some of the photos...

Monday, May 28, 2012

Back to work...

Sacrifices, sometimes are essential in life. I fly away from home to work and earn a living, leaving my wife and son back home. Today starts living alone and away from family, it's sad, indeed very sad. To my fellow OFWs, cheers and mabuhay!

Disclaimer

Civil Engineer's World claims no credit for any images/videos featured on this site unless otherwise noted. All visual content is a Copyright to it’s respectful owners(links). Civil Engineer's World is in no way responsible for or has control of the content of any external web links. Information on this site may contain errors or inaccuracies and Civil Engineer's World does not make warranty as to the correctness or reliability of the webs' content. If you own rights to any of the images and contents, and do not wish them to appear on this site, please contact Civil Engineer World by and they will be promptly removed.

On posts about Financial Literacy:
Any forward looking statements, market predictions, analysis written on this site should be treated with caution. The market may move in the direction different from any person's opinion. In no occasion that I am responsible to your loss based on the details you have read on this website. Investment requires due diligence, study and experience before gains can be achieved and the readers are responsible for the trades they are executing. Contents of the page may be changed without prior notice.